Σπίθες Αθανασίας
Sparkles of Immortality

[…]
με πανοπλίες ανοξείδωτες
στην λύσσα του χρόνου
κρατούν μια σημαία ψηλά
και τρίζουν τα δόντια καθώς κοιμούνται.
Με τα σακάκια τους γεμάτα τύχη,
γεμάτα κουτσουλιές,
μέσα στον αγρό και το άβατο […]


[…]
with stainless armor
in the rage of time
they hold a flag high
and grind their teeth while asleep.
With their jackets full of luck,
full of bird droppings,
within a forest and
an inaccessible space […]