Ναννώ
Nanno

[…]
με αυτό το απαλό της χνούδι,
η Ναννώ, και σφραγισμένα μάτια,
θήλαζε από τα σύννεφα
ουρανό αντί για γάλα […]

[…]
the softly haired Nanno
kept her eyes sealed
while sucking from the clouds
sky instead of milk […]